Doelstelling van de stichting is om te komen tot aanlichting van de monumentale panden en bouwwerken in de binnenstad van Alkmaar.

Algemene voorwaarden van Stichting Aanlichting Monumentale Binnenstad Alkmaar

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de stichting Stichting Aanlichting Monumentale Binnenstad Alkmaar, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37105688;
 2. Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt;
 3. Opdracht en overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten ter zake de leveringen van diensten of (de in gebruik te geven) goederen door of namens Opdrachtnemer en ‘Opdrachtgever’, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst.Opdrachtnemer is verder gerechtigd de in de overeenkomst overeengekomen (kost)prijs/onkostenvergoeding jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI), al dan niet indien vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Opdrachtgever wordt tijdig en bij voorkeur een maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe tekst en/of voorwaarden op de hoogte gebracht.Alsdan is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2. en 5.5. gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van de nieuwe voorwaarden en/of (kost)prijs/onkostenvergoeding.
 4. In afwijking van de in het vorige lid genoemde mogelijkheid tot tussentijdse opzegging komt Opdrachtgever geen (tussentijds) recht tot opzegging van de overeenkomst toe, indien de wijziging van de (kost)prijs/onkostenvergoedingeen gevolg is van wijziging in de toepasselijke  CAO (al dan niet voor ondergeschikten), een wetswijziging of enig ander van overheidswege dwingende wijziging.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Een aanbod of een offerte is geldig voor twee weken, tenzij daarin een andere termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien het aanbod of de offerte niet binnen deze of de genoemde termijn wordt aanvaard, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht verstrekt komt de overeenkomst tussen partijen pas tot stand nadat Opdrachtnemer die heeft aanvaard.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot aanvaarding van de verstrekte opdracht.
 4. De in 3.1. bedoelde aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst door Opdrachtnemer of door schriftelijke bevestiging van de opdracht en de aanvaarding van deze algemene voowaarden door Opdrachtnemer per brief, fax of e-mail.
 5. Indien Opdrachtgever besluit tot vermeerdering of vermindering van de omvang van levering diensten en/of (de in gebruik te geven) goederendoor Opdrachtnemer, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de (kost)prijs/onkostenvergoedingen hun wijzigingen schriftelijk vastleggen.
 6. Wijzigingen met betrekking tot een of meer bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel aanvullende c.q. afwijkende afspraken die na het sluiten van deze overeenkomst zijn overeengekomen, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 7. Indien partijen een wijziging dan wel aanvulling overeenkomen, kan het tijdstip van voltoooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de in 3.4. bedoelde schriftelijke bevesting door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 2. De levering van diensten houdt steeds een inspanningsverbintenis in voor de Opdrachtnemer en geen resultaatsverbintenis. De levering van diensten wordt steedsuitgevoerd naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van Opdrachtnemer mag worden verwacht overeenkomstig de eisgen van goed vakmanschap.
 3. De in het aanbod, de offerte of overeenkomst opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige nakoming dient OpdrachtgeverOpdrachtnemer derhalve - schriftelijk - in gebreke te stellen.
 4. De aanvangsdatum van de levering van diensten en/of (in gebruik te geven) goederen geschiedt in onderling overleg tussen partijen en eerst na betaling door Opdrachtgever van het eventueel door Opdrachtnemer in de overeenkomst bedongen voorschot op de (on)kosten.
 5. Het staat Opdrachtnemer binnen de de grenzen van de instructies van Opdrachtgever vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele door derden te laten uitvoeren, waaronder in ieder geval begrepen ondergeschikten. In geval van substitutie blijft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van hetgeen in deze overeenkomst is overeengekomen. Er bestaat voor Opdrachtnemer geen verplichtingen tot het persoonlijk verrichten van de overeengekomen diensten.

Artikel 5: looptijd van de overeenkomst en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de overeenkomst gespecificeerd.
 2. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijken onder opgave van redenen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst tussentijds en zonder opzegtermijn te beëindigen,zonder daardoor op enige wijze schadeplichtig te worden, indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meer bepalingen uit deze overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds en zonder opzegtermijn te beëindigen, ingeval van diefstal, verduistering en (opzettelijke en/of door daaraan grenzende roekeloosheid) ontstane vernieling door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.
 5. Na opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever gehouden tot vergoeding naar ratovan de bedongen (kost)prijs/onkostenvergoeding dan wel tot vergoeding van de reeds gemaakte kostenen verschotten van Opdrachtnemer die zij in dat kader heeft gemaakt. 

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Voor levering van de overeengekomendiensten en de in gebruik te geven goederenzal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in de overeenkomst opgenomen(kost)prijs/onkostenvergoedingdienen te voldoen.In de (kost)prijs/onkostenvergoeding zijn de kosten van onderhoud van de goederen inbegrepen.Opdrachtgever factureert de (kost)prijs/onkostenvergoeding naar eigen inzicht maandelijks dan wel jaarlijks aan Opdrachtgever. Bij jaarlijkse facturatie zijn alle in dat jaar verschuldigde maandelijkse kosten opgenomen.
 2. Betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde (kost)prijs/onkostenvergoedingdient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De betalingstermijn in de facturen is een fatale termijn. Bij gebreke van betaling binnen die termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Opdrachtgever tenminste twee maanden achterstallig is in de voldoening van het verschuldigde, dan isOpdrachtgever, na vruchteloos te zijn aangemaand, het geheel van de overeengekomen (kost)prijs/onkostenvergoedingdirect en als volledig opeisbaar aan Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de overeenkomst (buitengerechtelijke) te doen ontbinden en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 3. Bezwaren tegen het door Opdrachtnemer gefactureerde bedrag dienen binnen 30dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt.
 4. Bij het uitblijven van bezwaar binnen deze termijn, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
 5. Bezwaar ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 6. Indien Opdrachtgever ondanks aanmaning als bedoeld in artikel 6:96 BW met betaling in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan wel de op dat moment geldende regelgeving op dat punt.
 7. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in staat om de overeengekomendiensten te verrichten zo nodig door middel van verstrekking van de sleutels van het pand waar de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd.
 8. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer gedurende de overeenkomt op diens eerste verzoek onverwijld informatie dan wel instructie verstrekken, doch uiterlijk binnen 14 dagen. Indien zulks niet mogelijk is, dient Opdrachtgever hiervan terstond melding te maken aan Opdrachtnemer.
 9. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van te leveren diensten en/of in gebruik te geven goederen relevant zijn onverwijld beschikbaar voor Opdrachtnemer.
 10. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het navolgende:

- het hinderen van de dienstverlening van Opdrachtnemer;
- het verzwijgen en/of achterhouden van informatie betreffende de (uitvoering van) overeenkomst;
- het tijdens de looptijd van deze overeenkomst uitbesteden van de opdracht aan derden.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien Opdrachtgever op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om, in geval van voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden, de uitvoering van de overeenkomst nader af te stemmen met Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer zal als goed huisvader zorgdragen voor de door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte goederen.
 4. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever (en te allen tijde op een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtgever) op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst en brengt Opdrachtgever onverwijld in kennis van voltooiing van de opdracht, indien Opdrachtgever daarvan niet op andere wijze daarvan op de hoogte zou geraken.

Artikel 8: Eigendomsrecht, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij Opdrachtgever voor de uitvoering van de diensten aanwezige zaken en/of de in gebruik te geven goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na het einde van de overeenkomst, op welke wijze ook, is Opdrachtgever gehouden de (in gebruik gegeven) goederen in dezelfde staat aan Opdrachtnemer te retourneren, als waarin deze zijn ontvangen, behoudens de normale slijtage, tenzij partijen voordien een nieuwe overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.
 2. Opdrachtgever zal als goed huisvader zorgdragen voor de door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst aan hem in gebruik gegevengoederen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming daarvan.
 3. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van een van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de (verdere) dienstverlening en/of ingebruikgeving van goederen op grond van de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.
 4. In geval van surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar (aansprakelijkheids)verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Voornoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of (één van) haar ondergeschikten.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die op instigatie en/of in opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) voortvloeiend uit de overeengekomen diensten en/of op de in gebruik gegeven goederen.
 2. De intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 500,00 en een bedrag van € 50,00 per dag voor elke dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van € 10.000,00, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het (totaal)bedrag van de boetegelden overtreft. De boetegelden strekken in dat geval in mindering op het door Opdrachtgever te betalen bedrag aan de schade. Indien alsdan de schade lager wordt vastgesteld, is Opdrachtnemer gehouden tot terugbetaling van de te veel ontvangen (boete)gelden.

Artikel 11:Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomstentussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien in een gerechtelijke procedure wordt vastgesteld dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

 

 

Voorbeeld van een contract:

Ondergetekenden;

1. STICHTING AANLICHTING MONUMENTALE BINNENSTAD ALKMAAR

Hierna te noemen: STICHTING.

2.
Naam:...............................................................................................................

Adres:...............................................................................................................

Postcode/Woonplaat:........................................................................................

Telefoonnummer:..............................................................................................

Bankrekeningnummer of Girorekening:.........................................................

Hierna te noemen DEELNEMER.
De deelnemer verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de SAMBA om van zijn/haar genoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens entree en contributie aan de SAMBA.
Indien men niet akkoord is met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.

In aanmerking nemende:
-dat de STICHTING zich het bereiken van een vorm van permanente aanlichting van de gevels van panden en bouwwerken in de binnenstad van de gemeente Alkmaar ten doel stelt;
-dat de STICHTING daartoe een plan heeft opgesteld;
-dat de DEELNEMER in de uitvoering van het plan wenst deel te nemen;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De DEELNEMER neemt deel in het door de STICHTING opgestelde plan en geeft toestemming gevel van zijn pand te voorzien van de in het plan bedoelde aanlichting.
Aanlichting kan geschieden uit de grond of vanaf de gevel.

Artikel 2

Het aantal armaturen/lampen per gevel alsmede wijze en plaatsing of bevestiging zullen door de STICHTING na overleg met de DEELNEMER worden bepaald.

De STICHTING gaat daarbij uit van 1 lamp per gevel. Op gevels met een breedte van 6 meter of meer kunnen in overleg meerdere armaturen/lampen worden aangebracht.

Artikel 3.

De STICHTING zorgt voor plaatsing, het onderhoud en vervanging van de installatie, de armatuur, gevelspots en lampen.
Blad twee, contract.....................

Artikel 4.

De entreekosten bedragen 250.- euro (tweehonderdvijftig euro) minimaal per deelnemer, per lamp.
De maandelijkse kosten van deelneming bedragen tenminste 10.- euro (tien euro) per armatuur exclusief btw. (uitgaande van een pandbreedte van vijf meter).Deze kosten worden op jaarbasis bij u in rekening gebracht.
In dit bedrag zijn begrepen de kosten van onderhoud, reparatie en vervanging, afschrijvingen, rente lasten alsmede de energiekosten.
De kosten van deelneming kunnen in verband met fluctuaties in de kosten van energie maandelijks afwijken van het uitgangsbedrag.
Indien de kostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft, zal de STICHTING jaarlijks per 1 januari kunnen besluiten tot wijziging van het uitgangsbedrag.
De STICHTING zal de DEELNEMER tenminste een maand voor genoemde datum van haar voorgenomen besluit schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 5

De DEELNEMER stemt ermee in dat de kosten van deelneming jaarlijks in de maand maart automatisch van zijn of haar bank of girorekening wordt afgeschreven.

Artikel 6.

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening, met dien verstande dat deze overeenkomst door de STICHTING zonder andere kosten kan worden ontbonden, wanneer naar het oordeel van de STICHTING er niet voldoende of teveel deelnemers zijn in de desbetreffende straat.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar.
3. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen. De opzegtermijn van de DEELNEMER bedraagt 3 (drie) maanden; de opzegtermijn van de STICHTING 1 (een) jaar.
Een opzegtermijn dient aangetekend te geschieden aan de wederpartij.
4. Indien deze overeenkomst wordt opgezegd door de DEELNEMER, zullen de armaturen en lampen door de STICHTING worden verwijderd. De kosten hiervan worden gedragen door de DEELNEMER.

Artikel 7.
Ingeval de DEELNEMER zijn onderneming en/of pand aan derden overdraagt, stelt de STICHTING de rechtsopvolger in de gelegenheid de overeenkomst op dezelfde voorwaarden voort te zetten als de deelnemer.
De DEELNEMER zal de STICHTING tenminste een maand van te voren schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke overdracht.

Artikel 8.

De DEELNEMER verklaart dat hij/zij, voor zover dit nodig mocht zijn toestemming heeft van de eigenaar van het pand voor het aangaan van deze overeenkomst, met name voor het aanbrengen van de betreffende verlichting.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Alkmaar,

Datum:  
Deelnemer (contactpersoon bij bedrijf) St. Aanlichting Monumentale Binnenstad Alkmaar. Voorzitter: B.M.Heusy
   
   
  Secretaris: J.Lankhorst
Handtekening:  

SBMH31082004SAMBA