Doelstelling van de stichting is om te komen tot aanlichting van de monumentale panden en bouwwerken in de binnenstad van Alkmaar.

Ondergetekenden;

1. STICHTING AANLICHTING MONUMENTALE BINNENSTAD ALKMAAR

Hierna te noemen: STICHTING.

2.
Naam:...............................................................................................................

Adres:...............................................................................................................

Postcode/Woonplaat:........................................................................................

Telefoonnummer:..............................................................................................

Bankrekeningnummer of Girorekening:.........................................................

Hierna te noemen DEELNEMER.
De deelnemer verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de SAMBA om van zijn/haar genoemde (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens entree en contributie aan de SAMBA.
Indien men niet akkoord is met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.

In aanmerking nemende:
-dat de STICHTING zich het bereiken van een vorm van permanente aanlichting van de gevels van panden en bouwwerken in de binnenstad van de gemeente Alkmaar ten doel stelt;
-dat de STICHTING daartoe een plan heeft opgesteld;
-dat de DEELNEMER in de uitvoering van het plan wenst deel te nemen;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De DEELNEMER neemt deel in het door de STICHTING opgestelde plan en geeft toestemming gevel van zijn pand te voorzien van de in het plan bedoelde aanlichting.
Aanlichting kan geschieden uit de grond of vanaf de gevel.

Artikel 2

Het aantal armaturen/lampen per gevel alsmede wijze en plaatsing of bevestiging zullen door de STICHTING na overleg met de DEELNEMER worden bepaald.

De STICHTING gaat daarbij uit van 1 lamp per gevel. Op gevels met een breedte van 6 meter of meer kunnen in overleg meerdere armaturen/lampen worden aangebracht.

Artikel 3.

De STICHTING zorgt voor plaatsing, het onderhoud en vervanging van de installatie, de armatuur, gevelspots en lampen.
Blad twee, contract.....................

Artikel 4.

De entreekosten bedragen 250.- euro (tweehonderdvijftig euro) minimaal per deelnemer, per lamp.
De maandelijkse kosten van deelneming bedragen tenminste 10.- euro (tien euro) per armatuur exclusief btw. (uitgaande van een pandbreedte van vijf meter).Deze kosten worden op jaarbasis bij u in rekening gebracht.
In dit bedrag zijn begrepen de kosten van onderhoud, reparatie en vervanging, afschrijvingen, rente lasten alsmede de energiekosten.
De kosten van deelneming kunnen in verband met fluctuaties in de kosten van energie maandelijks afwijken van het uitgangsbedrag.
Indien de kostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft, zal de STICHTING jaarlijks per 1 januari kunnen besluiten tot wijziging van het uitgangsbedrag.
De STICHTING zal de DEELNEMER tenminste een maand voor genoemde datum van haar voorgenomen besluit schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 5

De DEELNEMER stemt ermee in dat de kosten van deelneming jaarlijks in de maand maart automatisch van zijn of haar bank of girorekening wordt afgeschreven.

Artikel 6.

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening, met dien verstande dat deze overeenkomst door de STICHTING zonder andere kosten kan worden ontbonden, wanneer naar het oordeel van de STICHTING er niet voldoende of teveel deelnemers zijn in de desbetreffende straat.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar.
3. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen. De opzegtermijn van de DEELNEMER bedraagt 3 (drie) maanden; de opzegtermijn van de STICHTING 1 (een) jaar.
Een opzegtermijn dient aangetekend te geschieden aan de wederpartij.
4. Indien deze overeenkomst wordt opgezegd door de DEELNEMER, zullen de armaturen en lampen door de STICHTING worden verwijderd. De kosten hiervan worden gedragen door de DEELNEMER.

Artikel 7.
Ingeval de DEELNEMER zijn onderneming en/of pand aan derden overdraagt, stelt de STICHTING de rechtsopvolger in de gelegenheid de overeenkomst op dezelfde voorwaarden voort te zetten als de deelnemer.
De DEELNEMER zal de STICHTING tenminste een maand van te voren schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke overdracht.

Artikel 8.

De DEELNEMER verklaart dat hij/zij, voor zover dit nodig mocht zijn toestemming heeft van de eigenaar van het pand voor het aangaan van deze overeenkomst, met name voor het aanbrengen van de betreffende verlichting.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Alkmaar,

Datum:  
Deelnemer (contactpersoon bij bedrijf) St. Aanlichting Monumentale Binnenstad Alkmaar. Voorzitter: B.M.Heusy
   
   
  Secretaris: J.Lankhorst
Handtekening:  

SBMH31082004SAMBA